Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016


                                       ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΦ. 9-12
1.     Με ποιους τρόπους αντιμετώπισε το ανατολικό τμήμα της  βυζαντινής αυτοκρατορίας τους κινδύνους από τις επιδρομές;

2.     Ποιος ίδρυσε το Πανδιδακτήριο και πώς αυτό συνέβαλε στον εξελληνισμό του κράτους;

3.     Τι γνωρίζεις για τον ιππόδρομο και τις ιπποδρομίες;

4.     Τι ήταν οι δήμοι και ποια καθήκοντα είχαν;

5.     Τι γνωρίζετε για τις αγορές της Πόλης;

6.     Α) Ποια ήταν η δομή του βασικού σχολείου;

Β)Ποια μαθήματα διδάσκονταν;

7.     Ποια παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο; Με τι ασχολούνταν;

8.     Πώς κρίνεις το βυζαντινό σύστημα εκπαίδευσης;

9.     Υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα των βυζαντινών και  το σημερινό  δικό μας;


                              ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ!